År 1908 - 1917

ASJ:s första år kom att bli hektiska. Uppbyggnaden av verkstäderna kom snabbt igång och efterhand kom också leveranserna igång. Beställningar kom från olika svenska järnvägsföretag. Aktiviteten i verkstäderna var hög och behovet av arbetskraft var stort. År 1908 var man över nittio anställda men redan 1909 var man uppe i över 300. Även behovet av mera lokaler för främst sammanbyggnad av vagnar gjorde att byggverksamheten under de första åren var intensiv. En plåtslageriverkstad byggdes år 1915 och ett stål- och tackjärnsgjuteri stod klart 1916.

Fluktuationer i beställningarna gjorde att man tämligen omgående började med legoarbeten men också tillverkning av andra produkter än järnvägsvagnar.  

Personvagn MLJ litt. C nr: 4

Personvagn tillverkad till Malmö - Limhamns Järnväg, MLJ litt. C nr: 4 utanför förrådsbyggnaden i samband med leveransen.

Järnvägsfordon för både smal- och normalspår tillverkades i stort antal. Personvagnar i olika former, med olika klasser men också sovvagnar och en salongsvagn till den nyblivna drottning Victoria ingick i den tidiga produktionen. Godsvagnar, både täckta och öppna tillverkades i stort antal för flera olika järnvägsföretag. Även specialvagnar för transport av kalk tillverkades till både normal- och smalspåriga järnvägar. Post och resgodsvagnar var också bland de vagntyper som tillverkades under den första tioårsperioden. 

År 1914 levererade ASJ tillsammans med Nya Förenade El AB fyra ellok till Mellersta Östergötlands Järnvägar, MÖJ. Dessa var de enda lok som verkstäderna i Linköping kom att leverera.

Godsvagn nr: 1 till Norrköpings Spårvägar

Godsvagn till Norrköpings Spårvägar. Dessa vagnar var tänkta att användas för godstransporter på spårvägen, men kom efterhand att bli tjänstevagnar.

Den militära produktionen startade tämligen omgående. Olika typer av hästanspända vagnar tillverkades i stort antal framförallt till den svenska Armén men även till Marinen tillverkades många detaljer men också kompletta minor.

År 1916 levererade ASJ även hästdragna kärror till det nyupprättade Kungliga Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen. Det var transportkärror för flygplanet Nieuport och Albatros men också ett antal materialkärror.

Den militära produktionen kom naturligtvis att påverkas av de oroliga tider som var i och med första världskriget men även under mellankrigstiden fortsatte produktionen i stor utsträckning för att sedan öka igen i samband med Andra världskriget.

Ammunitionskärra (föreställare och bakvagn)

Ammunitionskärra bestående av föreställare och bakvagn

ASJ kom från början att få ett gott rykte för sina fina snickeriarbeten. Detta visades framförallt i de andra- klassvagnar som man tillverkade till inte bara SJ utan också till några av de andra privata järnvägarna i Sverige.

Vagnarna som tillverkades vid denna tid var i huvudsak tillverkade i trä. Underredet byggdes naturligtvis i en järnkonstruktion men korgens bärande konstruktion var helt i trä. Ytterväggen kunde dock vara av tunn järnplåt men även där föredrog man efterhand att ha träpanel eftersom det visade sig att rötskador blev vanliga på de plåtklädda vagnarna

Interiör i SJ personvagn litt. BCo nr: 2287

Interiör i en andraklassvagn litt. BCo nr 2287 som ASJ levererade till SJ år 1915

Även spårvagnar och släpvagnar till några svenska städer levererades från ASJ under denna period. Gävle, Uppsala och Karlskrona var de tre städer som beställde spårvagnar och släpvagnar. 

ASJ levererade alla mekaniska delar och Nya Förenade El AB den elektriska utrustningen, ett företag som vid denna tid, var en ny konkurrent till ASEA som tidigare helt dominerat marknaden för spårvagnar. Senare kom ASJ att bli leverantör till ASEA av de mekaniska delarna till spårvagnar som framförallt Stockholms Spårvägar beställde.

Öppen släpvagn till spårvägen i Karlskrona
Öppen släpvagn som levererades till spårvägen i Karlskrona år 1911

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24